ทดลองประเมินองค์กรตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

แปลนทอยส์สร้างสรรค์สื่อคุณค่าเพื่อพัฒนาเด็ก "ของเล่น" นับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ หากเด็กมีของเล่นที่เหมาะสมกับวัย ก็สามารถเสริมสร้างทักษะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ คุณวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแปลน ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาคนและสังคม มีความสนใจเรื่องของเล่นเป็นพิเศษ ประกอบกับเรียนมาทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม จึงได้ขยายธุรกิจออกมาก่อตั้ง บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษาออกวางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้า "แปลนทอยส์" มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ "สร้างสรรค์สื่อคุณค่าเพื่อพัฒนาเด็ก" โดยเลือกทำของเล่นจากไม้ยางพาราที่ปราศจากสารเคมีเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดและซึมซับคุณค่าของธรรมชาติ นอกจากนั้นยังเป็นวัสดุท้องถิ่นที่มีราคาถูก และคุณวิฑูรย์เองก็มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดตรัง จึงต้องการกลับไปสร้างงานในท้องถิ่นและสร้างโรงงานผลิตของเล่นที่จังหวัดตรัง เป็นบริษัทแห่งแรกที่ผลิตของเล่นไม้โดยใช้ไม้ยางพารา

จากความคิดเริ่มต้นที่ต้องการให้เด็กสัมผัสกับธรรมชาติและเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้ขยายไปสู่การผลิตของเล่นที่ได้มาตรฐานสูง ทั้งด้านความปลอดภัยต่อเด็ก ๆ และด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาการใช้ทรัพยากรตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้า (Life Cycle Assessment) สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากที่สุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะมีการติดฉลาก Carbon Footprint เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากน้อยเพียงใด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ของเล่นไม้จากยางพาราเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กภายใต้ตราสินค้า "แปลนทอยส์" (Plan Toys) วางจำหน่ายในกว่า 68 ประเทศทั่วโลก และมีบริษัทในเครือ 2 บริษัท คือ PlanToys, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ PlanToys Japan Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

ผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

  • ผลิตของเล่นที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับรางวัลมากมาย อาทิ Toy Innovation จากเยอรมนี, Best Toy Award 2009 โดย Parents Magazine สหรัฐอเมริกา, The Good Toy Award จากสหราชอาณาจักร และ The Belgian Toy of the Year จากเบลเยียม บริษัทเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมการออกแบบที่เหมาะสมในการผลิตของเล่นสร้าง สรรค์เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กในทุกระดับพัฒนาการ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ กระตุ้นจินตนาการและการมีส่วนร่วมในสังคม
  • โดยปกติแล้วเมื่อต้นยางอายุ 25 ปี จะไม่ผลิตน้ำยางออกมาอีก ชาวบ้านจึงมักจะทำลายด้วยการตัดและเผาทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดังนั้นการที่แปลนทอยส์นำไม้ยางพารามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของเล่น นอกจากจะเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ ยางพารา และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังปลูกต้นยางพาราทดแทนด้วย
  • มุ่งมั่นปฎิบัติตามนโยบายสีเขียว 3G ได้แก่ Green Material (เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม), Green Manufacturing (กระบวนการออกแบบและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และ Green Mind (จัดตั้งและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม อาทิโครงการแปลนรักษ์ป่า โครงการของเล่นเพื่อเด็กพิเศษ และโครงการของเล่นเดินทางพบชุมชน)

ความมั่นคงทางการเงิน

มีกำไรสุทธิ 571,290 บาท ในปี 2551 ลดลงร้อยละ 42.9 จากปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ลงทุนขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการประเมิน

  1. อ่านข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เป็นตัวอย่าง
  2. ฟังสัมภาษณ์ให้จบ อย่างน้อย 1 รอบ
  3. กดปุ่ม "เริ่มประเมิน" ทางด้านล่าง

ดาวโหลดแบบทดสอบ
การประเมินตนเอง

Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.