แนวทางปฎิบัติ

ธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถอยู่ร่วมกับส่วนอื่น ๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสายงานดังกล่าวได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
  1. การจัดการวัฒนธรรมองค์กร
  2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3. การจัดการการตลาด
  4. การจัดการการผลิตและบริการ
  5. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  6. การจัดการการเงินการลงทุน
  7. การจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น การดำเนินธุรกิจตามสายงานดังกล่าวยังถูกแบ่งออกเป็น
  1. กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
  2. กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อม โดยผู้เรียนสามารถฝึกประเมินองค์กรธุรกิจตามขนาดธุรกิจของตนเอง เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนแก่ธุรกิจของตน เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนแก่ธุรกิจของตนได้ด้วย

หนังสืออ้างอิง

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร,วิชิตา รักธรรม, ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์,พรเกษม กันตามระ และ ธันยมัย เจียรกุล

พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2553
ความหนา 408 หน้า

Link: TRF Bookstore
Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.