ความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยชุดแรกจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อศึกษาองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ขับเคลื่อนในภาคธุรกิจของประเทศ การดำเนินการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากงานวิจัยชุดแรก คณาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดนี้ เป็นผลจากองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สะสมมากว่าหนึ่งทศวรรษของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้เรียนจะได้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสายงานจากองค์กรธุรกิจจริงในเครือข่ายองค์กรธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน กปร. ซึ่งรวมถึงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสายงานดังกล่าวได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
  1. การจัดการวัฒนธรรมองค์กร
  2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3. การจัดการการตลาด
  4. การจัดการการผลิตและบริการ
  5. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  6. การจัดการการเงินการลงทุน และ
  7. การจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น การดำเนินธุรกิจตามสายงานดังกล่าวยังถูกแบ่งออกเป็น 1.) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และ 2.) กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อม โดยผู้เรียนสามารถฝึกประเมินองค์กรธุรกิจตามขนาดธุรกิจของตนเอง เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนแก่ธุรกิจของตน นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้นี้ยังมีพื้นที่สำหรับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกด้วย

หนังสืออ้างอิง

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร,วิชิตา รักธรรม, ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์,พรเกษม กันตามระ และ ธันยมัย เจียรกุล

พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2553
ความหนา 408 หน้า

Link: TRF Bookstore
Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.