คลังความรู้

คู่มือประเมิน

การจัดการวัฒนธรรมแห่งองค์กร

Download

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Download

การจัดการการตลาด

Download

การจัดการการเงินและการลงทุน

Download

การจัดการการผลิตและการบริการ

Download

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Download

การจัดการความเสี่ยง

Download

E-Book ที่เกี่ยวข้อง

Thailand's Sustainable Development Sourcebook - Issues & Information , Ideas & Inspiration

Read more

A Call to Action - Thailand and The Sustainable Development Goals

Read more

Sufficiency Thinking: Thailand's gift to an unsustainable world

Read more

หนังสืออ้างอิง

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร,วิชิตา รักธรรม, ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์,พรเกษม กันตามระ และ ธันยมัย เจียรกุล

พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2553
ความหนา 408 หน้า

Link: TRF Bookstore
Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.