รู้จักแบบประเมิน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้มอบหมายให้นักวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและกระบวนการมาตรฐานในการประเมินองค์กรธุรกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง: Sufficiency Economy Business Standard) คณะนักวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลธุรกิจพอเพียงของสำนักงาน กปร. ทั้งหมด 7 องค์กร ได้แก่
 1. บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด ธุรกิจขนาดกลาง รางวัลรองชนะเลิศ
 2. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ธุรกิจขนาดกลาง รางวัลรองชนะเลิศ
 3. บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ธุรกิจขนาดย่อม รางวัลชนะเลิศ
 4. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ
 5. บริษัท ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท ธุรกิจขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ
 6. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ
 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ
จากข้อมูลขององค์กรธุรกิจทั้ง 7 แห่งและงานวิจัยโครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะนักวิจัยได้ผลการศึกษาโดยจำแนกตามสายงานธุรกิจหลักทั้ง 7 สายงานได้แก่
 1. การจัดการวัฒนธรรมองค์กร
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 3. การจัดการการตลาด
 4. การจัดการการผลิตและบริการ
 5. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 6. การจัดการการเงินการลงทุน และ
 7. การจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแนวทางในการดำเนินธุรกิจของแต่ละสายงานจากองค์กรตัวอย่างทั้ง 7 แห่ง นำไปสู่การกำหนดแนวทางที่คล้ายกันในแต่ละสายงาน แนวทางดังกล่าวนำไปสู่แบบประเมินตนเองขององค์กรธุรกิจตามสายงาน และคู่มือการประเมินองค์กรธุรกิจตามมาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบบทดสอบในการประเมินตนเองนี้ถูกออกแบบในลักษณะเกณฑ์การประเมิน (Rubric) เพื่อให้เข้าใจง่าย และสะดวกในการรวมคะแนนเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.