วิธีอ่านค่าการประเมิน

แบบประเมินองค์กรธุรกิจตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถูกออกแบบเป็น Rubric ซึ่งมีคะแนนในแต่ละแนวปฏิบัติตั้งแต่ 0 ถึง 3 คะแนน ในช่องที่มีค่า 1 คะแนน และ 3 คะแนน เท่านั้นที่มีคำอธิบาย

ดังนั้นวิธีการให้คะแนนในแต่ละแนวปฏิบัตินั้นจะใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างองค์กรที่ถูกประเมินกับแนวปฏิบัติใน Rubric โดยจะมีวิธีการให้คะแนนโดยสังเขป ดังนี้
  1. องค์กรที่ถูกประเมินและพบว่ามีแนวปฏิบัติดีกว่าหรือเท่ากับ แนวปฏิบัติใน Rubric ที่ได้ 3 คะแนน องค์กรที่ถูกประเมินก็จะได้ 3 คะแนน
  2. องค์กรที่ถูกประเมินและพบว่ามีแนวปฏิบัติ ด้อยกว่า แนวปฏิบัติใน Rubric ที่ได้ 3 คะแนน แต่ดีกว่า แนวปฏิบัติใน Rubric ที่ได้ 1 คะแนน องค์กรที่ถูกประเมินก็จะได้ 2 คะแนน
  3. หากองค์กรที่ถูกประเมินมีแนวปฏิบัติ ด้อยกว่า แนวปฏิบัติใน Rubric ที่ได้ 1 คะแนน องค์กรที่ถูกประเมินนั้นจะไม่ได้คะแนนตัวอย่าง เช่น
การประเมินแนวทางปฏิบัติเรื่อง ความดีงาม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและนวัตกรรม เป็นค่านิยมร่วมพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม หากองค์กรที่ถูกประเมินเป็นองค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงธุรกิจจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะตระหนักถึงความสำคัญจริงโดยลงทุนทำเกินกว่ากฎเกณฑ์ทั่วไปและในส่วนของนวัตกรรม นั้นองค์กรธุรกิจจะมีนวัตกรรมทั่วไปหมดทั้งในผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานทั้งหมด ความคิดใหม่ ๆ ส่วนใหญ่มากจากพนักงาน นอกเหนือจากนี้พนักงานจะต้องมีความดีงามเป็นที่ตั้ง เช่น ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร โอบออมอารี เป็นต้น หากมีแนวทางสอดคล้องกับแนวทางนี้จะได้ 3 คะแนน

สำหรับองค์กรธุรกิจใดที่อยู่ประมาณกึ่งกลางคืออาจจะทำเกินกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมตามกฎเกณฑ์และนวัตกรรมเฉพาะในผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการลูกค้า แต่ยัง ไม่ถึงระดับเกณฑ์ 3 คะแนน ธุรกิจนั้นจะได้ 2 คะแนน เพราะถือว่าสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ขององค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างมาก

แต่หากองค์กรธุรกิจใดมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายแรงงานเด็ก เป็นต้น และมีนวัตกรรมเฉพาะใน ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการลูกค้าแต่ไม่เน้นนวัตกรรมในกระบวนการทำงานซึ่งส่วนใหญ่มาจากพนักงาน แล้วธุรกิจเช่นนี้จะได้ 1 คะแนน เพราะถือว่าสอดคล้องกับแนวทางขององค์กรธุรกิจตาม ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแม้ว่าจะสามารถพัฒนาต่อได้ แต่หากองค์กรธุรกิจไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเลย ไม่มีการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาและไม่มีนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน กรณีเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าไม่สอดคล้องกับ แนวทางขององค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจะไม่ได้คะแนน หลังจากประเมินครบทุกข้อแล้ว ระบบจะนำไปคำนวน แล้วเปรียบเทียบกับองค์กรต้นแบบ หากองค์กรที่ถูกประเมินได้คะแนนมากกว่า 80% ในทุกด้านก็จะถือว่าองค์กรนั้น เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.