การจัดการการผลิตและการบริการ

การดำเนินงานเปรียบเสมือนฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้า หากเปรียบองค์กรเป็นร่างกาย การดำเนินงานขององค์กรก็เปรียบเสมือนกับกลไกการทำงานของร่างกายของเราที่สามารถเลือกได้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร โดยเราอาจเลือกที่จะนั่ง เดิน วิ่ง หรือ ออกกำลังกาย ได้ในแต่ละวัน

การดำเนินงาน คือ การปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์การเพื่อสร้างและส่งมอบสินค้าหรือการบริการให้กับลูกค้า การดำเนินการประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อผลิต สินค้าหรือให้บริการลูกค้าตั้งแต่วิธีการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน วิธีการปฏิบัติการและกิจกรรม อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนงานอื่นๆ นอกสายการผลิตสินค้าหรือบริการที่นับเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต และการบริการให้กับลูกค้า เช่น กิจกรรมการจัดซื้อ การผลิต กิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่ง ขั้นตอนการให้บริการกับลูกค้าเป็นต้น การดำเนินงานถือเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักขององค์กรโดย ทำหน้าที่ผลิตสินค้าเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายและสื่อสารผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่อไป โดยทั่วไปนั้นการปฏิบัติงานของฝ่ายดำเนินงานจะต้องประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายงาน อื่นๆ ภายในองค์กร เช่น ฝ่ายการเงินก็มีหน้าที่แสวงหาและจัดสรรเงินทุนเพื่อให้เพียงพอต่อ การดำเนินงานขององค์กร ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะ และจำนวนเหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร การดำเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการ ทำงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ กระบวนการให้บริการขององค์กร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบการดำเนินการ และข้อมูลในการดำเนินงาน

+ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรและสอดคล้องกับ ค่านิยมร่วมแห่งองค์กรจะส่งผลให้องค์กรนั้นโดดเด่น มีสุขภาวะที่ดี เปรียบเสมือนร่างกายที่ แข็งแรงสามารถดำเนินชีวิตได้ตามการสั่งงานของสมองและหัวใจ ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์ธุรกิจที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ก็พึงมีกลยุทธ์การดำเนินงานที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรที่สอดคล้องกับการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี

หากพิจารณาตัวอย่างด้านค่านิยมร่วมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การดำเนินงาน และกิจกรรมก็ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานงานดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงงาน การวางแผนและตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานต้องส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ประหยัด เป็นต้น

การจัดการทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญมากกับการดำเนินงานเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ขององค์กรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ให้มีการสร้างสรรค์แนวคิดต่างๆ ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบขั้นตอนการ บริการการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในกระบวนการผลิตและการบริการเกิดขึ้นด้วยคนทั้งสิ้น แนวคิดต่างๆ ในการสร้างระบบ การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงการทำงาน การใช้ข้อมูลเกิดขึ้น ได้จากความคิดของบุคลากรขององค์กร ดังนั้นการจัดการการดำเนินงานนี้จะกล่าวถึงทรัพยากร ที่มีค่าที่สุดขององค์กร นั่นคือ “คน” ในหลายๆ แง่มุมด้วยกัน

การดำเนินงานเป็นพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน เนื่องจากการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและมีผลประกอบการแข็งแกร่งสามารถฝันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ อีกทั้งช่วยสร้างความสุข ความรับผิดชอบและ ความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานในองค์กร และนำไปสู่การสร้างความสุขให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบๆ องค์การได้เช่นกัน นอกจากนี้การดำเนินงานที่ดียังส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดี กับคู่ค้า ลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน ช่วยให้ทุกฝ่ายเห็นอกเห็นใจ มีความยินดี ที่จะช่วยกันประคับประคอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากลำบาก การดำเนินงาน ที่ดีจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ผู้เชียวชาญ
การจัดการการผลิตและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ปุณณกิตติเกษม
  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตัวอย่างองค์กรพอเพียง

ตัวอย่าง องค์กรขนาดเล็ก
คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ตัวอย่าง องค์กรขนาดกลาง
คุณสรพหล นิติกาญจนา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์
Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.