เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ

ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง

จากแนวการจัดการในธุรกิจทั้งเจ็ดด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด
การผลิตและบริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การเงินการลงทุน และความเสี่ยง

ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง

จะเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นในการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถอยู่ร่วมกันกับส่วนอื่น ๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืนนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินองค์กรธุรกิจ

หลังจากการเก็บข้อมูลจากองค์กรธุรกิจ ผู้ประเมินจะเริ่มจากแบบประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติ ลักษณะของความคล้ายคลึงหรือไม่คล้ายคลึงของแนวทางปฏิบัติต่างๆ การให้คะแนน โดยจะมีข้อสังเกตและข้อแนะนำจากการเก็บข้อมูลขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอี

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ

องค์กรโดยทั่วไปจะมีสายงานที่สามารถจับกลุ่มได้ 7 สายงานได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การผลิดและการบริการ การตลาด การเงิน และความเสี่ยง ที่สำคัญคือองค์กรนั้นจำเป็นจะต้องมีแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยต่างกันออกไปในแต่ละสายงาน

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนนักปฏิบัติ

เป็นการรวบรวมคลังความรู้ทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดีโอ จากทั้ง Facebook Fan Page และ YouTube Channel รวมถึงการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และขยายผลในภาคส่วนต่างๆ เช่น มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงาน กปร. มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2017 Sufficiency Economy Business. All Rights Reserved.
Center for Research on Sustainable Leadership
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.